Home Skrjabin Genootschap
Verhaal van twee leden ·
Aankondiging concerten ·
Concertverslagen ·
Componist Rolf Knap ·
Skrjabin Bulletin ·
Selectie van artikelen uit het bulletin ·
Bestuur ·
Interessante links ·
Partituren Skrjabin ·
Print deze pagina

:: Skrjabin Bulletin

Russian and Lithuanian composers around the year 1900
20 pages with interesting information about Skryabin, Feinberg, Ciurlionis, Sabaneyev, Catoire, Krein, Obukhov and Stanchinsky:

http://planettree.org/2000/crussian.html

Maria Girardi over de Etudes van Skrjabin
downloadGirardi, Maria-Scriabin.pdf

De Italiaanse auteur van bijgaand artikel met notenvoorbeelden, onder de titel "Gli studi per pianoforte di A. Skrjabin" publiceerde dit in het Italiaanse muziektijdschrift Pianoforte. Wij hebben wel onderzoek naar de auteur gedaan en ook geprobeerd iemand te vinden die het kan vertalen, jammer genoeg echter zonder resultaat.
Nu wij een Europese stichting zijn geworden menen wij het zonder vertaling te kunnen publiceren, temeer omdat wij met twee Italiaanse organisaties hopen te gaan samenwerken en ook met de Skrjabin-kenner en auteur over Skrjabin: Luiciano Verdi.

Skrjabins jonge jaren (1), door Thijs Bonger
downloadEven voorstellen CZ Thijs Bonger.pdf

Thijs Bonger produceerde en presenteerde voor de Concertzender twee grandioze uitzendingen van een uur lengte, waarin hij op onnavolgbare wijze een diepgaande reis maakte door de muziek en het leven van Skrjabin gedurende diens jonge jaren.
Neem de tijd om deze twee uitzendingen te beluisteren. Daarbij zal zich een ongekende wereld openen over de muziek, opvoeding en opleidingen van onze componist.
Zie ook de Pdf-bijlage waarin deze muzikale duizendpoot, Thijs Bonger, zijn leven bij De Concertzender omschrijft!

Klik op het luidsprekertje (= uitzending gemist).

Aflevering 1:
http://www.concertzender.nl/programmagids.php?date=2006-12-06&month=-73&detail=17670

Skrjabins jonge jaren (2), door Thijs Bonger
Thijs Bonger, zie foto.

Klik op het luidsprekertje (= uitzending gemist).

Aflevering 2:
http://www.concertzender.nl/programmagids.php?date=2006-12-20&month=-73&detail=18708

Eindelijk meer gegevens over Skrjabin in Amsterdam
downloadSkrjabin in Amsterdam.pdf

http://russischemuziekinnederland.wordpress.com/2012/01/06/brieven-van-skrjabin/

Componist in een rumoerige wereld
jaargang 2 nummer 1, mei 1986
auteur: Jacques Knap (1903-1999)

Voor meer informatie over de auteur zie:
http://www.lowensteyn.com/betondorp/bkh_btndrp.html


Aleksandr Skrjabin (1872-1915) leefde in Rusland in een tijdperk van grote onrust. Het was de tijd waarin de eerste pogingen werden ondernomen om de macht van het absolutistische regime van het tsarisme te breken. In dit tijdsgewricht leefden vier markante figuren die grote invloed hebben uitgeoefend op de wil tot verzet. Aleksandr Herzen (1812-1870), Lev Tolstoj (1828-1912), Pjotr Kropotkin (1842-1921) en Michail Bakoenin (1824-1876).
Aleksandr Herzen (Gertsen) bouwde, voor het bereiken van zijn socialistische samenleving, voort op de overgeleverde vormen van collectieve arbeid - de arteljè en het gemeenschappelijk grondbezit - de mir. Hij bestudeerde het werk van een van de Franse utopisten, Claude de Saint Simon (1760-1825), die voor de verheffing van de armste en talrijkste bevolkingsklasse de staat wilde omvormen van een gezagsorgaan in handen van politici tot een zuiver administratief orgaan in handen van wetenschap en industrie. Herzens leven werd gekenmerkt door een aantal verbanningen naar Siberië. Na zijn vrijlating vertrok hij naar Parijs en zou nooit meer naar zijn vaderland terugkeren.

Graaf Lev Nikolajevitsj Tolstoj was grootgrondbezitter. In zijn latere werk dat hij na zijn 50ste jaar schreef, verklaart hij de sociale voorrechten van de bezittende klasse in strijd met het evangelie.
Hij veroordeelt het privaatbezit als de hoofdoorzaak van de onvrijheid en ellende der volksmassa's.
Hij propageert burgerlijke ongehoorzaamheid, dienstweigering, weigering belasting te betalen, geen staatsfuncties te aanvaarden. Hij kende de ellende van het industrieproletariaat en het zwoegen van de boeren uit eigen waarneming. Zo kwam hij tot bestrijding van het sociale onrecht.
Hoewel Tolstoj niet deelnam aan de politieke partijenstrijd zal hij ongetwijfeld nog het gegrom voorafgaande aan de val van het tsarisme hebben gehoord. Zijn romans '0orlog en Vrede' en 'Anna Karenina' behoren tot de wereldliteratuur. De leer van Tolstoj drong ook tot ons land door. Bekende 'Tolstojanen' waren: dr. Louis Bahler, ir. Felix Ortt, Lodewijk van Mierop en prof. dr. J. van Rees, de stichter van de eerste Tolstojaanse kolonie.

Vorst Pjotr Aleksejevitsj Kropotkin is de schrijver van het boek 'Wederkerig dienstbetoon' waarin hij stelt dat, in tegenstelling tot Darwin (die meende dat in de 'struqgle for life' de sterksten zich handhaven en de zwakken ten onder gaan),* in de symbiose een vorm van samenleving voor allen is gegeven. Aan de hand van voorbeelden uit het dierenrijk, b.v. mieren, bijen en hogere diersoorten als vogels, rendieren en steenbokken, en uiteindelijk in de menselijke samenleving, b.v. de handwerkersgilden in de vrije steden in de Middeleeuwen, komt hij tot de conclusie dat wederkerig dienstbetoon de basis moet vormen voor een socialistische samenleving. Het willekeurig dicteren of regeringsdecreten uitvaardigen draagt de kiem van de dood in zich want het voert tot staatskapitalisme, de ergste vorm van uitbuiting. Een enorme volksmassa begeleidde hem op 13 februari 1921 naar zijn laatste rustplaats in Moskou.

* Noot redactie.
De stelling van Darwin 'Survival of the fittest' wordt in de populaire literatuur ten onrechte vaak uitgelegd als het recht van de sterkste. Hij bedoelde echter dat de best aangepaste aan de omstandigheden de grootste overlevingskans heeft.

Michail Bakoenin is vooral bekend geworden door het grote aandeel dat hij had in de werkzaamheden van de Internationale Arbeiders Vereniging. Hoewel zelf geen literator, was zijn invloed op het werk van grote Russische schrijvers zeer groot. Vooral op Bjelinskij (1810-1848), die van de Petersburgse Hogeschool werd gestuurd omdat hij een drama had geschreven dat o.m. een krachtig protest inhield tegen de lijfeigenschap. Bakoenin verspreidde socialistische denkbeelden onder de letterkundigen. Hij werd naar Siberië verbannen, maar ontvluchtte onder grote ontberingen en werd driemaal ter dood veroordeeld in drie landen. Zijn credo was: Redelijkheid en zedelijkheid dienen het kenmerk van de mens te zijn. De mens moet niet gevormd worden door de suggestie van een verlosser, een held of een leider. Zijn politieke credo was: door communes beheerde bedrijven waarbij de arbeiders zeggenschap hebben over hun eigen product. Op het congres van de Eerste Internationale in Den Haag in 1872 (red: het geboortejaar van Skrjabin) kwam hij openlijk in conflict met Karl Marx.

De vier hiervoor beschreven idealisten van de Russische politiek tijdens het leven van de componist Skrjabin hebben hun bijdrage geleverd aan de bewustwording van de Russische arbeiders- en boerenbevolking maar hebben geen enkele invloed gehad op de stichting van de Sovjetstaat. In 1881 gooide Roessakon midden in Sint-Petersburg een bom naar de keizerlijke koets, waarbij tsaar Aleksandr II (1855-1881) het leven verloor. Zijn opvolger tsaar Aleksandr III (1881-1894) stuurde ieder die het woord hervorming durfde uitspreken naar de beruchte Peter- en Paulsvesting, naar Siberië of naar het schavot. De drang tot hervorming liet zich door zijn maatregelen niet beteugelen. In het sterfjaar van Karl Marx (1883) vormde Grigorij Plechanov (1856-1919) de eerste sociaal-democratische groep. Later splitste de partij zich in bolsjewieken (aanhangers van de meerderheid) en mensjewieken (aanhangers van de minderheid). De mensjewieken waren voorstanders van een liberaalkapitalistische fase, de bolsjewieken wilden deze fase overslaan en rechtstreeks aansturen op een confrontatie met de bourgeoisie. Uiteindelijk ging de strijd tussen de leider van de mensjewieken A.F. Kerenskij en de aanvoerder van de bolsjewieken N. Lenin. Kerenskij ruimde het veld en vluchtte naar het Westen. Lenin kwam in 1917 aan het hoofd van de Sovjetstaat.

De soldaten die na de nederlaag aan het Russisch-Japanse front (Russisch-Japanse oorlog 1904-1905) in hun dorpen en steden terugkwamen, troffen er de eerste verschijnselen aan van de veranderingen die op til waren. De politieke onvrede werd verscherpt door de nederlagen aan het front. In 1905 braken de eerste grote werkstakingen uit als antwoord op het bloedbad dat tsaar Nikolaj II aanrichtte toen hij het vuur liet openen op een vreedzame demonstratie, meer een bedevaart, aangevoerd door de priester Gapon, die een petitionnement wilde aanbieden. Zijn sinds 1903 bestaande Vereniging van Fabrieksarbeiders bracht op zondag 22 januari 1905 (Bloedige Zondag) 150.000 mensen op de been. Gewapend met kerkvaantjes, heiligenbeelden en portretten van de tsaar trokken zij naar het paleis. Toen zij tot op 300 schreden waren genaderd openden de soldaten en de politie van de tsaar het vuur op de menigte. Als antwoord aan de regering braken in alle grote steden van Rusland stakingen uit. De poging tot revolutie eindigde in december 1905 in een verpletterende nederlaag en de meeste leiders werden gevangengenomen. Het was de eerste grote arbeidersopstand tegen het absolutistische bewind van tsaar Nikolaj II (1894-1917).

In de zomer van 1905 brak er een opstand uit op de 'Zwarte Zee'-vloot. De bemanning van de pantserkruiser Potjemkin protesteerde tegen de slechte accommodatie en het slechte voedsel aan boord. Een matroos die daarbij om het leven kwam werd door de muitende matrozen naar Odessa gevaren. Toen de bevolking van de stad massaal uitliep om de muitende bemanning te begroeten, openden de kozakken het vuur op de menigte. In het filmische meesterwerk 'Potjemkin' van de Russische cineast Sergej Eisenstein culmineert deze episode in de gruwelijke scène op de trappen naar de haven. Deze film kondigde de geboorte aan van de film als kunstvorm.

Het zou nog tot 1917 duren eer het tsarisme ten val werd gebracht. Aleksandr Skrjabin heeft de stichting van de Sovjetstaat niet meegemaakt. Of hij zich ooit betrokken heeft gevoeld bij de strijd tegen het tsarisme blijft een vraag. Dat hij in Zürich eens een "communistisch getinte speech" zou hebben afgestoken is, gezien zijn hang naar mystiek, nauwelijks te geloven. Frappant is wel dat Lenin zich ook in Zürich heeft opgehouden. Het is waarschijnlijker dat Skrjabin de rumoerige wereld waarin hij leefde de rug toekeerde om als een Prometheus de noten van de hemel te stelen voor zijn bewonderde en nu weer in de belangstelling terugkomende muziek. Het feit dat hij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914) zag als een zuivering van de wereld en een voorbereiding op de ontvangst van zijn 'mysteriemuziek', geeft blijk van een verbijsterende wereldvreemdheid. De politieke en maatschappelijke ontwikkeling in zijn tijd is blijkbaar geheel aan hem voorbijgegaan. Als hij niet zo jong was gestorven zou hij, vermoed ik, evenals Stravinskij, Rachmaninov en Prokofjev, naar het Westen zijn vertrokken. Hij zou niet als Katsjatoerian een ode aan Stalin (1938) hebben gecomponeerd, noch de Stalin-prijs voor muziek (1942) hebben gewonnen.

Literatuur:
Illustrierte Geschichte der Russischen Revolution 1917 (Berlin 1928)
Nieuwe Geïllustreerde Wereldgeschiedenis (Amsterdam 1931)
P. Kropotkin: Idealen en werkelijkheid in de Russische Literatuur (Amsterdam 1907)
Kropotkin - Album (1923)
F. Slang: Panzerkreuzer Potemkin (Berlin 1926)
Henriëtte Roland Holst-v.d. Schalk: Tolstoi (Rotterdam 1930)
B. de Licht: Vrede als Daad (Arnhem 1933)
H. van Eeden: hoofdartikel Skrjabin Bulletin, jrg.1, nr. 1 (Amsterdam 1985)
L. Samama: Programmaboekje Residentie Orkest, Skrjabin-serie (Den Haag 1986)

Tondichter in einer turbulenten Welt
downloadcomponist in een rumoerige wereld (Duits).pdf

Auteur J. Knap, Duitse vertaling L.W. van Dijk

Un compositeur dans un monde en mutation
downloadcomponist in een rumoerige wereld (Frans).pdf

Auteur: J. Knap, Franse vertaling H. Knap en Cl. Simon

Componist in een rumoerige wereld
downloadcomponist in een rumoerige wereld (Russisch).pdf

Auteur J. Knap, Russische vertaling E. Kouptchinskaia

Google Web Alert for: Alexander Skryabin
Definition of Alexander Skryabin in an online ecyclopedia or dictionary:

http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Alexander_Skryabin

Rachmaninov and Skryabin
downloadRachScriabinPsaRev.pdf

The article 'Rachmaninoff and Scriabin' by Emanuel E. Garcia, was published in June 2004 in 'The Psychoanalytic Review', Vol. 91 No. 3. The subtitle is: Creativity and Suffering in Talent and Genius. A treatise on sources of information about the relationship between the psychotherapeutic and the artistic processes.
Auteur Garcia: "Among creative people there is a general and intuitive acceptance of the unconscious and an innate striving for a way to speak about its effects on their artistic activities, and here the possibilities for methodologically sound psychoanalytic applications are immense. (For instance, an experimental study in which I employed the psychoanalytic method as an aid to a classical pianist’s interpretation of a musical composition has yielded promising results (Garcia, unpublished MS); so far as I know it is the first such application of psychoanalysis, and I hope to present these findings in the very near future.)"
Emanuel E. Garcia has published numerous articles on the history, practice and application of psychoanalysis, which include investigations of the composers Mahler, Rachmaninoff, Delius and Scriabin. As an offshoot of his psychotherapeutic work with classical musicians he introduced a method of practice designed to enhance the performance of string players which appeared in the American String Teachers Journal. A native of Philadelphia, he currently practices psychiatry in New Zealand and continues his work with creative artists, lecturing to students and the faculty at the New Zealand School of Music and members of the New Zealand Symphony Orchestra.

Rachmaninoff
downloadRachFirstGenius.pdf

With acknowledgement to the Journal of the Conductors Guild, where this fascinating article was published and to the author, Emanuel E. Garcia.

“Epitaph, to the Memory of Aleksandr Scriabin”
downloadJoseph Achron.pdf

In the article archives of The New York Times I found this interesting text fragment:
Some of Prokofiev’s early songs using symbolist poetry and fitting into the genre of traditional Russian romances were performed in earlier programs. Scriabin, a proponent of the symbolist movement, was represented on Saturday by the exultant frenzy of his gaudy “Poème de l’Extase.” His death inspired another piece on the program, Joseph Achron’s “Epitaph, to the Memory of Aleksandr Scriabin” (1915), a similarly extravagant work whose swirling bombast would surely have made Scriabin proud. The motor rhythms and glinting harmonies of Prokofiev’s Piano Concerto No. 1, a rebellious student work played with panache by Blair McMillen, felt like a knife plunged into the treacle of symbolist excess.
If you ask: "Who is Joseph Achron?", please open the Pdf-link.

Coloured Vowels: Wittgenstein on Synaesthesia
downloadColoured_Vowels.pdf

Keywords Wittgenstein . Synaesthesia . Aspect-seeing . Neuroscience .
Ramachandran . Experience of meaning . Imaging . McGinn
Auteur: Michel ter Hark
Received: 8 January 2009 / Revised: 2 February 2009 / Accepted: 16 March 2009
# Springer Science + Business Media B.V. 2009

Skrjabins 2 Poèmes, opus 71 uit 1914
downloadPoèmes (2) for piano, Op. 71.pdf

Bijgaand Pdf-bestand (ontleend aan de All Music Guide) geeft achtergrondinformatie over deze avant-gardistische composities van Skrjabin.
In 1914, één jaar voor zijn sterfdatum, schreef hij ook nog de opusnummers 72,73 en 74, allen pianosolo werken.

Alexander Skrjabin, een muzikale profeet?
downloadJohan Giskes-Archief.pdf

Deze bijdrage aan het Skrjabin Bulletin is van de hand van de muziekhistoricus Johan Giskes, met vriendelijke toestemming overgenomen uit Preludium, tijdschrift van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.
Johan Giskes (1945) is oud-altviolist van het Koninklijk Concertgebouworkest en thans werkzaam als muziekhistoricus bij het Gemeentearchief Amsterdam. Hij schreef verscheidene studies over het muziekleven en de bouw van muziekinstrumenten in Amsterdam en publiceerde over het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.
Het Stadsarchief Amsterdam herbergt talloze documenten die betrekking hebben op de muziekgeschiedenis van de stad. Tot de belangrijkste archieven op dat gebied behoren die van Het Concertgebouw N.V., Het Koninklijk Concertgebouworkest en de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.
Zie ook:
http://www.stadsarchief.amsterdam.nl

Het kleurenklavier van Skrjabin
downloadScryabins's Color Hearing.pdf

De toetsen van het klavier zijn hier gekleurd in die kleuren welke Skrjabin bij de verschillende toonsoorten 'zag', zoals gecomponeerd door hem, in de Prometheus Symfonie (Le Poème du Feu).

Colour has long been a preoccupation of classical composers. One hundred years ago, Russian composer Alexander Scriabin attempted to produce 'light-music art'. His Prometheus featured a light score above the instrumental score. It was played on instrument called the Chromola which generated colors on a huge box suspended above the orchestra. To maximize the effect in the auditorium, Scriabin demanded that the audience at the New York premiere in 1915 dress entirely in white. Underlying such experiments was
Scriabin's own synaesthesia, the capacity to feel combinations of sensations which are normally experienced separately.

It should be nice to use lasertechnical light organs for Skryabins symphonical works. See the Stellarphonic Orchestra.

Zie:
http://stellarphonicorchestra.com/

Skrjabins Poème de l'Extase, Norman Perrymans video
Synchroon met de muziek schildert Norman Perryman zijn kinetische beelden. Die zijn een creatieve interpretatie van deze compositie, in de geest van de ideeën van onze componist Skrjabin. Klik op de link om dit te beluisteren en te bekijken:

http://youtu.be/q1mKF5u3S_8

Musician with synesthesia
downloadMusician with synesthesia.pdf

For musician with synesthesia, the cello can sound too furry. Or too red...

Het mysterieuze klankencentrum van Aleksandr Skrjabin
downloadMens & Melodie over Skrjabin.pdf

De auteur is Heinz Wallisch, die het bovengenoemde artikel woensdag 01 augustus 2007 op de website van Mens & Melodie herpubliceerde. Feitelijk dateert het van eind 1987 toen het Noordelijk Filharmonisch Orkest in verband met het 125-jarig bestaan in dat jaar de Prometheus-symfonie heeft uitgevoerd, met licht! Het voltallig genootschapsbestuur was daarbij aanwezig. Indertijd heeft het Skrjabin Genootschap dit artikel van Heinz Wallisch ook gepubliceerd. Voor de link naar Mens & Melodie: zie onze pagina Interessante links, onderaan.

Diplomatic people and policies by Helen Lombard
downloadWashington Waltz.pdf

Helen Lombard was in de dertiger jaren goed ingevoerd in het leven van de internationale kringen van het wereldje van de ambassadeurs in Washington. Uiteraard komt Skrjabin aan de orde! Open het Pdf-bestandje en lees pagina 77 van de 'Washington Waltz' in het Engels. De Nederlandse vertaling en de inleiding zijn van Hans Knap.

Media Art Net, by Julia Gerlach
Een prachtige nieuwe site met zinnige doorklik mogelijkheden!
http://www.mediaartnet.org/works/promethee/

The hues of harmony
downloadfeatures.pdf

By HANNAH WIEST, Star-Tribune staff writer: "Is the key of G-major orange?"

Rosicrucian color scheme
LucyScaleDevelopments present:
Extract from Pitch, Pi, and Other Musical Paradoxes..., by Charles E. H. Lucy copyright 1986-2000, chapter nine PITCH, COLOUR, SCRIABIN, AND OTHERS
http://www.harmonics.com/lucy/lsd/colors.html

Dr J. Daniskas over Skrjabin (Russische tekst)
downloadDaniskas over Skrjabin, Russische tekst..pdf

Translatiom to Russian language: Elizabeta Kouptchinskaia.
Please scroll down for Dutch language:
'De overgang van Wagner naar de Modernen', door Dr J. Daniskas.

De overgang van Wagner naar de Modernen, door J. Daniskas
downloadDr J. Daniskas, over Skrjabin.pdf

De musicoloog en voorheen inspecteur van het Muziekonderwijs in Nederland, dr J. Daniskas publiceerde in 1938 over Skrjabin en diens plaats en functie onder de Russische componisten in genoemd tijdgewricht. Zie bijgaand Pdf-bestand dat middels een OCR-scan merendeels in de huidige spelling is overgezet.

COLOUR MUSIC
"Colour Music is an Australian site that provides an excellent source of history and theory of the relationships of musical pitch to color and form in the art of painting. The research and writing by Niels Hutchison is outstanding."
http://home.vicnet.net.au/~colmusic

Mad Gestures Worth Making
downloadMadness and creativity.pdf

Written By Anne Tschida
JANUARY 2011

There has always been a thin line between madness and creativity, like the fine line between love and death, destruction and rebirth. The act of creation can involve a leap from sanity; the act of love can verge on death; the process of decomposition can spawn new life.
Open the Pdf-file to read this article about installations with music of Joplin, Wagner and Scriabin (Photo).

© Nathalie Ruget-Langlois & Leonardo/Olats, février 2002
http://www.olats.org/pionniers/pp/scriabine/scriabine.php

The development of harmony in Scriabin's works
downloadSkrjabin harmonik entwicklung .pdf

By Peter Sabbagh (Hamburg)

Inspired by Painter Vasily Kandinsky.
downloadInspired by Kandinsky.pdf

In January 1911, the painters Vasily Kandinsky, Franz Marc and Gabriele Münter attended a Munich concert where they encountered the music of Arnold Schoenberg for the first time. Kandinsky was amazed by what he heard: The tones, freed from traditional rules of consonance and dissonance, seemed to seek their own independent destinies, evoking in sound the abstract compositional world the painter had been striving toward. Soon after, Kandinsky excitedly wrote to the composer: "In your works, you have realized what I... have so greatly longed for."

Luigi Verdi about Skryabin
http://www.luigiverdi.it/engl/linguaggio_armonico-ingl.htm

The reprise of a 19th Century classic
downloadchi-pianojun09,0.pdf

Rachmaninoff and Alexander Scriabin, it will be a continuation of a resurrection story that began seven years ago in a farm shed outside this tiny town...

The reprise of a 19th Century classic
downloadchi-pianojun09,0.pdf

Rachmaninoff and Alexander Scriabin, it will be a continuation of a resurrection story that began seven years ago in a farm shed outside this tiny town...

Discussie
downloadinterdisciplines Art and Cognition.pdf

We should never forget, I guess, the lesson of the Russian composer Aleksandr N. Skrjabin. Is the tonality C red or white ? Is F sharp blue or green ? In the neverending history of music, these and similar questions did not seem to be as meaningless as we could think today. Between the 19th and the 20th century, in Russia, the most different answers came from famous artists and freethinkers: Skrjabin and Rimskij-Korsakov among the musicians, Kandinskij among the painters, Florenskij among the philosophers. The climax of a series of experiments on the old sound-colour congruency problem was seemingly incorporated by Skrjabin in the visionary score of his Poème de l’extase, which involved the use of the so-called clavecin à lumière, an instrument realized appositely to produce colours corresponding to the twelve keys of the chromatic scale. Strangely enough, if Kandinskij used to play the piano and the cello, Skrjabin’s habit was to illustrate his compositions with help of diagrams and graphs. All of their writings shows that they had developed a very similar conception of art. Should this convergence be nothing but casual?

Luigi Verdi
downloadPrometeo (engl).pdf

De Prometheus-symfonie is ten dele ontstaan in Brussel.

Luigi Verdi
downloadSkrjabin a Bogliasco (engl).pdf

Skrjabin a Bogliasco, in “Slavia”, IV, 1993 pp.156-67. Open the Pdf-file for interesting information.

Skrjabins werkenlijst op tijdas
downloadFaxafdruk op volledige pagina.pdf

Open bijgaand Pdf-bestand om Skrjabins werkenlijst te zien op een tijdas tussen 1870 en 1930.

Pedagogic Genealogy of Russian Composers
downloadPedagogic genealogy.pdf

Open het Pdf-bestand voor informatie

DAVID FOIL for The Montclair Times Thursday, January 04, 2007
downloadhttp www.montclairtimes.com print.pdf

The Russian Romantics — a music style that changed the world

H.F.P. in Musical America - de dato 27 maart 1915
downloadPROMÉTHÉE.pdf

PROMÉTHÉE, OPUS 60 van Aleksandr Skrjabin. Een serreproduct uit het vooroorlogse Europa?
'Met uitzondering van de futuristische recitals van Leo Ornstein is er dit seizoen (redactie: 1914/'15) geen sensationeler concert geweest dan de New Yorkse creatie van Aleksandr Skrjabins "Prométhée" (Le Poème du Feu), vorige zaterdag in Carnegie Hall door het Russisch Symfonisch
Orkest.'

Aleksandr Skrjabin, Le divin Poème
downloadSkrjabins 3e Symfonie.pdf

Clemens-Christoph von Gleich schreef indertijd voor Preludium, het tijdschrift van het Concertgebouw Orkest, de in het Pdf-bestand vervatte toelichting op de Derde Symfonie van Skrjabin (Le divin Poème). Von Gleich is ook de auteur van het standaardwerk over Skrjabins orkestmuziek namelijk: "Die Sinfonische werke von Alexander Skrjabin", in 1963 uitgegeven bij A.B. Creyghton te Bilthoven (Nederland).

Ghostly composers perform on CDs recorded from antiquated piano rolls
downloadDebussy, Skryabin and Liszt piano rolls.pdf

"It was the spookiest darn thing I had ever experienced," University of Texas audio archivist Karl Miller says, of first hearing Scriabin via one of Mr. Caswell's piano rolls. "Thinking about Scriabin's mysticism and everything, it was as if Scriabin's ghost were sitting in front of the piano."
Mr. Caswell, now retired after an arts-management career that ended up at his hometown Austin Symphony Orchestra, has somewhere between 300 and 400 piano rolls stored in nooks and crannies. He plays them on two pianos with reproducing mechanisms: a 1929 Chickering grand and a 1923 Feurich-Welte upright.

A Delicate Balancing Act
downloadMoskous Conservatium.pdf

Vladimir Filonov / MT
For years, the Moscow Conservatory has been in dire need of renovation. But can it be saved without ruining its acclaimed acoustics and historic character?

Scriabin and the Possible
downloade=924633.pdf

Published by the Society for Music Theory;
KEYWORDS: Scriabin, Prometheus, op. 60, tastiera per luce, musical multimedia, performance and analysis.

http://mtosmt.org/issues/mto.12.18.2/mto.12.18.2.gawboy_townsend.php

Aspects of the piano production by Aleksandr Skrjabin, by Luigi Verdi
Luigi was born in Rome and studied in Pesaro, Milan and Bologna. He got the diploma in Choral Music and Choir Conduction, Band Instrumentation, Composition and Orchestra Conduction. He has a degree in Philosophy at the University of Bologna. He works as a composer, musicologist, orchestra conductor and music manager.
He teaches Harmony, Counterpoint, Fugue and Composition at Adria Music Conservatoire (Italy).
http://www.luigiverdi.it/engl/bogliasco_per_skrjabin-ingl.htm

Wikipedia (Nederlands), de vrije encyclopedie over Aleksandr Skrjabin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Skrjabin

Artistic Flowering
downloadhttp context.themoscowtimes.Skryabin.pdf

The Blue Rose, a brief but influential art movement in pre-revolutionary Russia, is the focus of a major exhibition at the New Tretyakov Gallery.
By Brian Droitcour
Published: March 3, 2006
"The design of "Blue Rose," an exhibition of Symbolist art that opened Wednesday at the New Tretyakov Gallery, departs from the gallery's standard practice. Arrangements of artificial hyacinths and peonies stand in the corners, plastic vines hang between the halls, and Alexander Scriabin's "Poem of Ecstasy" and Igor Stravinsky's "Firebird" pipe through the speakers."

Erotic Discourse in Scriabin's Fourth Sonata
By Kenneth Smith, UNIVERSITY OF DURHAM
http://www.bpmonline.org.uk/bpm7/smith.html

Scriabin Again and Again
For so long now — in fact until very recently — Alexander Scriabin has lived under the haze of public amnesia. Cloudily, he has existed in the memory as a series of half-remembered questions. Didn't he write a color symphony? Wasn't he Koussevitsky's friend? Didn't he invent the piano "poem," as Chopin the piano "nocturne" and Liszt the orchestral "poem"? Didn't he plan to destroy the world with his final piece of music, and didn't he believe World War I was a prelude to this magnum opus?
http://www.ubu.com/aspen/aspen2/scriabin.html

kleuren benoemen
"De namen van kleuren heb ik met mijn taal geleerd. Ze waren er altijd, zo lijkt het wel. Soms wat discussie. Wat voor mij paars is, is voor mijn man grijs en voor mijn zoon donkerrood, maar mijn dochter vindt het blauw...
Je begint je vragen te stellen, slaat aan het lezen en zie: een nieuw wonder."
"Volgens Skrjabin werkte de juiste corresponderende kleur bij een muziekstuk als 'a powerful psychological resonator for the listener'. Skrjabin lichtte zijn denkbeelden toe in Londen op uitnodiging van de experimentele psycholoog Myers."
http://schilderia.web-log.nl/categorie/100804

PIONNIERS ET PRECURSEURS > ALEXANDRE SCRIABINE
par Nathalie Ruget-Langlois
http://www.olats.org/pionniers/pp/scriabine/scriabine.php

Visuele muziek
"Een onderzoek naar het muzikale potentieel van het beeld"
http://d-sites.net/nederlands/visuele%20muziek.htm

Neem kennis van Skrjabin in het Eperanto
Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Decembro 1922 (p. 48-51).
Du rusaj nomoj estas plej ofte ripetataj nun alilande, kiel la plej brilaj reprezentantoj de la rusa muziko. Tiuj nomoj estas: Skrjabin kaj Stravinskij. Malfacile estas trovi talentojn tiom malsamajn, verkojn pli kontraŭajn, ol la verkoj de tiuj du komponistoj.
http://www.tekstoj.nl/lm/lm22-3/rusaarto.html

De verwarring der zintuigen
Crétien van Campen:
Artistieke en psychologische experimenten met synesthesie
[Published in Psychologie & Maatschappij 74, 1996, vol. 20, nr. 1, 10-26.]
http://home-1.worldonline.nl/~cretien/pub/syn.htm

Alexander Scriabin
And other composers influenced by Scriabin
http://home.netcom.com/~scriabin/music/scriabin.html

Music to Colors, by Luca Tanzini, September 2004
"The first attempt at 'painted music' was in 1725 and 1735, when the Jesuit Louis-Bertrand Castel introduced the clavecin oculaire (ocular clavichord)."
http://www.media.unisi.it/liberarte/musacven.html

Media Art Net
downloadLight-Music_Thierry De Mey.pdf

If this Url doesn't open, add a "/" to your browser adress and click on Go to!

It was not until after 1900 that technologies were developed which allowed flexible transference between areas of perception. When, for instance, the poem for orchestra «Prométhée— Le Poème du feu» by the mystic and synaesthetician Aleksandr Skrjabin premiered in 1911, the two voices for colored light had to be produced using simple light bulbs.
http://www.mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/audio/12/

Maria Girardi: Gli studi per pianoforte di A. Skrjabin
downloadGirardi, Maria-Scriabin.pdf

This article by Maria Girardi was published in the Italian professional bulletin 'Pianoforte'.

The Russians are coming - Style Story
downloadStyle Story.pdf

The Russians are coming
By Kevin Shopland, Budapest

Alexander Skryabin Sonatas no.7, 8 & 10 (1911‚13)
Aleksandr Nikolayevich Skryabin [or Skryabin] (1871/2‚1915) is one of the most extraordinary figures musical culture has ever witnessed. He has remained for a century a figure of cultish idolatry, reactionary yet modernist disapproval, analytical fascination and, finally, aesthetic re-evaluation and renewal. The transformation of his musical language from one which was affirmatively Romantic to one which was highly singular in its thematism and gesture and which had transcended usual tonality ‚ but which was not atonal ‚ could perhaps have only occurred in Russia where Western harmonic mores, although respected in most circles, were not so fully entrenched as in Europe. While his major orchestral works have fallen out of and subsequently into vogue, his piano compositions inspired the greatest of Russian pianists ‚ including Feinberg, Goldenweiser, Horowitz, Neuhaus, Richter and Sofronitsky ‚ to give their most noteworthy performances. Skryabin himself was an exceptionally gifted pianist, but as an adult he only performed his own works in public. The cycle of ten sonatas is arguably of the most consistent high quality since that of Beethoven and has acquired growing numbers of champions throughout the 20th century.
http://www.planettree.org/2000/crussian.html

Skrjabins psychologie van klank en kleur
downloadCvanCampen_Skrjabin.pdf

Fragment uit het boek Tussen zinnen: Synesthesie of hoe de zintuigen samenwerken door Crétien van Campen. Skrjabins experimenten worden besproken in het hoofdstuk ‘Visuele muziek’ over experimenten met onder meer lichtorgels, muzikale schilderijen, Gesamtkunstwerke en hedendaagse multimediale voorstellingen. Open bovenstaand pdf-bestand om dit fragment te lezen. Het interessante boek is verkrijgbaar in de Nederlandse en Vlaamse boekhandel (ISBN 90-9019085-6) of online bestellen.
http://synesthesie.nl

B.Galeyev, Synsthesia and Musical Space
downloadB.Galeyev, Synesthesia & Musical Space.pdf

ON YAVORSKY'S FORGOTTEN HYPOTHESIS AND A PROPOSAL FOR AN EXPERIMENT IN ZERO GRAVITY
B. M. Galeyev: "The concept of synesthesia, as a psycho-physical phenomenon, can be characterized briefly as intersensory, intersensual association. As I have pointed out before, synesthesia is an essential sign of artistic thinking (for all kinds of art, including music)."

Nederlandse synesthesie pagina
"In de taal bestaan uitdrukkingen met kleur voor veel zaken die feitelijk geen kleur hebben. Rood is een warme kleur, blauw een koude; wijn heeft een bouquet en muziek bezit timbre of kleurklank. Uit welke diepe lagen van de hersenen komen die taaluitdrukkingen? Zouden de hersenen niet alleen de visuele maar alle menselijke ervaringen van kleur voorzien? Een ding lijkt zeker. Kleur roept veel op in de hersenen. Soms zoveel dat ze volledig uit hun bol lijken te gaan", aldus Crétien van Campen. En: "Met name de Russische componist Skrjabin interesseerde zich voor de psychologische effecten van het gelijktijdig gewaarworden van klanken en kleuren."
http://www.synesthesie.nl/nlsynpag.htm

Megalomanie op zijn best
door Ilja Nieuwland
http://www.8weekly.nl/index.php?art=2507

Alexander Nikolayevich Scriabin
From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Scriabin

Was Skryabin a Synaesthete?
B.Galeyev,
I.Vanechkina
Volg de pijl onderaan deze pagina voor meer informatie.
Notice page follow-up beneath.
http://prometheus.kai.ru/skriab_e.htm

Olga Fyodorova: Skryabin & Kusevitsky in 1912
Skryabin was working day and night writing piano pieces and sending them to Kusevitsky to publish. He also worked as a performing pianist playing his own music. After playing a series of concerts in Moscow, St.Petersburg, Amasterdam, The Hague and in Frankfurt-on-Maine in 1912, Alexander Skryabin finally settled his financial accounts with Sergei Kusevitsky.
http://www.vor.ru/century/1912m.html

Lichtklavier met lasers?
downloadhttp www.laweekly.com index3.pdf

Since Pythagoras’ “music of the spheres” there have been theories about color and music working a pre-intellectual, pre-verbal magic on the human mind. The idea that the lighted paths of planetary bodies created a sidereal harmony of sublime music was picked up later by mystically minded mathematicians, like Isaac Newton, Johannes Kepler and the Jesuit scientist Louis-Bertrand Castel. To realize the synthesis of color and music, Castel created the ocular harpsichord, which displayed pieces of stained glass along with corresponding keys for tone. Color and music are, after all, both fundamentally mathematical phenomena, and Castel thought that they represented a harmonic system at the root of the universe. Following Castel came a variety of devices of increasing complexity: the kaleidoscope in 1816; Bainbridge Bishop’s pipe-organ attachment that synchronized colored lights with music in 1876; British painter Alexander Wallace Rimington’s Clavier 1895, which attracted the attention of Richard Wagner, as well as the synesthetic composer Alexander Scriabin, who constructed a similar “keyboard of light” for the 1915 New York performance of his audiovisual work Prometheus: Poem of Fire.
http://www.laserium.com

Rarities of piano-music in Germany
downloadRarities of Piano Music.pdf

An annual festival in Germany dedicated to rare works of the past for the piano. Works of GRIEG, VOGEL, EISLER, MEDTNER, CHOPIN, RAVEL, SCRIABIN, SIBELIUS, CASTELNUOVO-TEDESCO, DOUCET, JURMANN, STANCHINSKY

Behind the Scenes, The Moscow Times
download108-print.pdf

By Rosamund Bartlett,
"Even by the standards of Moscow's turbulent musical life, the concert
held on the anniversary of Svyatoslav Richter's birth in 2002 was
scandalous."

Diaghilev’s Ballet Russes Revolution on Display
downloaddiaghilevs-ballet-r.pdf

By the end of 1906, Diaghilev, young and yearning for fame, had conquered Paris by bringing Russian art to the French capital at the “Salon d’Automne.” Next came hugely successful concerts of Russian music by Glinka, Rimsky-Korsakov, Rachmaninov and Scriabin, and a series of Russian operas at the Grand Opera and Theatre du Chatelet, such as “Boris Godunov,” starring Fyodor Chaliapin, which Diaghilev directed.

http://www.opusklassiek.nl/muziek_algemeen/diaghilev

Alexander Skryabin, drawing by Ed Frederiks

List of some well-known Cd-recordings, based on opus numbers
Alexander Skryabin
Internet Edition compiled by
Onno van Rijen
Updated 4th September 2014

http://home.online.nl/ovar/scriabin.htm

 beheerder(s) van deze pagina: Rolf Knap